Zorgen VVD-fractie HHNK inzake projectplan Markermeerdijk

De VVD maakt zich zorgen over de korte behandeling van de dijkversterkingsplannen van de Markermeerdijk, omdat 140 ingediende zienswijzen én het advies van de commissie MER besproken worden in de commissievergadering van 5 september a.s.

Een goede behandeling van dit belangrijke en omvangrijke dossier vergt ons inziens veel meer tijd. Wij vinden dat er meerdere bijeenkomsten nodig zijn om de talrijke zienswijzen e.d. inhoudelijk goed te kunnen bespreken. Ook maken wij ons zorgen of belanghebbenden geïnformeerd worden over alternatieve oplossingen. Onze VVD-fractie vindt transparantie en terugkoppeling over alternatieve oplossingen aan belanghebbenden heel belangrijk. 

Verzoeken VVD aan HHNK
Op 13 en 18 juni verzochten wij het HHNK om belanghebbenden te betrekken bij alternatieve oplossingen en hen vooraf te informeren over voorgestelde wijzigingen van het projectplan. Tevens vroegen wij om meerdere bijeenkomsten te beleggen voor de behandeling van dit belangrijke dossier en belanghebbenden daarvoor uit te nodigen. Meerdere bijeenkomsten beleggen geeft ruimte aan het Algemeen Bestuur om inhoudelijk in te gaan op alle aspecten van het projectplan. Op die manier wordt o.i. dit onderwerp op een degelijke en transparante manier behandeld.

HHNK honoreert verzoeken VVD
Het HHNK liet vandaag weten dat onze verzoeken zijn gehonoreerd; er worden twee extra behandeldata gepland voor de behandeling van het projectplan Markermeerdijken.
Op woensdag 18 juli wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over het proces van het afgelopen half jaar en de wijzigingen in het projectplan als gevolg van de zienswijzen, het advies van de commissie m.e.r. etc.
Op woensdag 29 augustus kan het Algemeen Bestuur vragen stellen en onduidelijkheden bespreken, vooruitlopend op de inhoudelijke bespreking in de commissie vergadering op 5 september a.s.
Tevens is door het HHNK toegezegd dat de indieners van zienswijzen de komende weken geïnformeerd worden over de beantwoording van hun zienswijzen en over de voorgestelde wijzigingen in het projectplan.

VVD opgelucht door toezeggingen HHNK
Wij zijn opgelucht dat het HHNK onze verzoeken heeft ingewilligd om extra bijeenkomsten te houden voor de behandeling van dit omvangrijke dossier en dat HHNK de komende weken de indieners van zienswijzen en de omgeving informeert over de voorgestelde wijzigingen van het projectplan.
Fractie van de VVD HHNK


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook